Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de cursus ‘Vief Zwanger/ZwangerFit’. 

Artikel 2. De cursus

De cursus wordt gevolgd door de zwangere vrouw. Vooraf wordt bepaald op welke datum en tijdstip de cursus start. 

Artikel 3. Inschrijving

Inschrijving geschiedt bij voorkeur via het inschrijfformulier op onze website. Door zich in te schrijven verklaart de cursist kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan. Wanneer cursisten geplaatst kunnen worden ontvangen zij een bevestigingsmail. Deelname aan de zwangerschapscursus is definitief nadat het cursusgeld is ontvangen.

Artikel 4. Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website.

Artikel 5. Betaling

Een factuur voor de cursus Vief Zwanger/ZwangerFitwordt na inschrijving per email (in pdf) toegezonden. Cursisten kunnen de factuur indienen bij hun ziektekostenverzekeraar teneinde vergoeding aan te vragen. De cursist dient zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de cursus vergoed wordt. Vief Zwanger heeft hier geen enkele invloed op en kan derhalve geen garantie geven dat (een deel van) de cursus vergoed wordt.

Artikel 6. Annulering door de cursist
Wanneer de cursist niet kan deelnemen aan de zwangerschapscursus dient men zich af te melden via de mail (info@viefsportief.nl). Annulering door de cursist geeft geen recht op het volgen van de cursus op een ander tijdstip tenzij dit is afgesproken.
 Uitsluitend wanneer de baby voor de start van de cursus geboren wordt, is annulering kosteloos. In alle andere gevallen geldt het volgende:
- Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de cursus wordt het eventueel betaalde cursusgeld geretourneerd.
- Bij annulering vanaf vier weken tot veertien dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
- Bij annulering vanaf veertien dagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

- Het tussentijds stoppen van de cursus of missen van een les of meerdere lessen geeft geen recht op retounering van (een deel) van het cursusgeld of het inhalen van lessen op een ander moment.

- De cursus Vief Zwanger houdt rekening met de aard van de omstandigheden van de annulering in overleg van een doktersverklaring.

- Wanneer om medische redenen niet kan worden deelgenomen aan het sportieve gedeelte van Vief Zwanger, wordt de eendaagse geboortecursus als alternatief aangeboden. 

Artikel 7. Annulering door Vief Zwanger
Vief Zwanger behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.  Het eventueel betaalde cursusgeld zal worden geretourneerd. De cursusleidster zal zich inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen. Indien de cursusleider absent is zal de bijeenkomst worden ingehaald op een ander moment, in overleg met de cursisten. Vief Zwanger behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren, dan wel te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval zal Vief Zwanger haar uiterste best doen om op een volwaardige manier te compenseren dan wel in te halen. Er vindt geen restitutie van cursusgeld plaats. 

Artikel 8. Vertrouwelijkheid
De docente zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 9. Deelname aan de cursus is voor eigen risico. 

  1. Vief Zwanger is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met, deelname aan de cursus Vief Zwanger/ZwangerFit of de annulering van de cursus.

2. Indien Vief Zwanger/ZwangerFit op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

4. Vief Zwanger/ ZwangerFit is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cursist. De cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.

Geldigheid
Vief Sportief behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en tussentijds aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden staan op www.viefsportief.nl